Pokyny pre autorov

1. Rozsah

Vedecký Európan® pokrýva všetky vedecké oblasti. Články by mali byť o najnovších vedeckých objavoch alebo inováciách alebo prehľadoch prebiehajúceho výskumu praktického a teoretického významu. Príbeh by mal byť vyrozprávaný jednoduchým spôsobom vhodným pre široké publikum, ktoré sa zaujíma o vedu a techniku, bez veľkého technického žargónu alebo zložitých rovníc a mal by vychádzať z nedávnych (približne predchádzajúcich dvoch rokov) zistení výskumu. Mali by ste zvážiť, ako sa váš príbeh líši od predchádzajúceho spravodajstva v akomkoľvek médiu. Myšlienky by sa mali podávať jasne a stručne.

Scientific European NIE JE recenzovaný časopis.

2. Druhy článkov

Články v SCIEU® sú kategorizované ako Prehľad nedávnych pokrokov, Prehľady a analýzy, Úvodník, Názory, Perspektíva, Správy z priemyslu, Komentáre, Vedecké správy atď. Dĺžka týchto článkov môže byť v priemere 800-1500 slov. Upozorňujeme, že SCIEU® prezentuje myšlienky, ktoré už boli publikované v recenzovanej vedeckej literatúre. NEUverejňujeme nové teórie ani výsledky pôvodného výskumu.

3. Redakčná misia

Naším poslaním je šíriť medzi čitateľmi významný pokrok vo vede Vplyv na ľudstvo. Inspiring minds Cieľom Scientific European® (SCIEU)® je priblížiť súčasné dianie vo vede širšiemu publiku, aby si bolo vedomé pokroku vo vedeckých oblastiach. Zaujímavé a relevantné myšlienky z rôznych oblastí vedy, ktoré sú podané jednoduchým spôsobom, jasne a stručne a ktoré už boli v nedávnej minulosti publikované v recenzovanej vedeckej literatúre.

4. Redakčný proces

Každý rukopis prechádza všeobecným procesom kontroly, aby sa zabezpečila presnosť a štýl. Cieľom recenzného konania je zabezpečiť, aby bol článok vhodný pre vedecky zmýšľajúcu verejnosť, teda vyhnúť sa zložitým matematickým rovniciam a zložitej terminológii a kontrolovať správnosť vedeckých faktov a myšlienok prezentovaných v článku. Je potrebné nahliadnuť do pôvodnej publikácie a každý príbeh, ktorý pochádza z vedeckej publikácie, by mal uviesť jej zdroj. SCIEU® redakcia bude považovať zaslaný článok a všetku komunikáciu s autorom (autormi) za dôverné. Autor(i) musia tiež zaobchádzať s akoukoľvek komunikáciou so SCIEU® ako dôverné.

Články sú recenzované na základe praktického a teoretického významu témy, popisu príbehu na zvolenú tému pre širokú verejnosť, poverenia autora (autorov), citácie zdrojov, aktuálnosti príbehu a jedinečnej prezentácie z akéhokoľvek predchádzajúceho pokrytie témy v akomkoľvek médiu.

 Autorské právo a licencia

6. Časová os

Na všeobecný proces kontroly počkajte šesť až osem týždňov.

Svoje rukopisy posielajte elektronicky na našu stránku ePress. Vyplňte podrobnosti o autorovi (autorov) a odovzdajte rukopis.

Prosím o odovzdanie Prihlásiť sa . Ak chcete vytvoriť účet, prosím Registrovať

Svoj rukopis môžete poslať aj e-mailom na adresu [chránené e-mailom] 

7. DOI (digitálny identifikátor objektu) Priradenie

7.1 Úvod do DOI: DOI je priradené k akémukoľvek konkrétnemu dielu duševného vlastníctva (1). Môže byť pridelený akejkoľvek entite – fyzickej, digitálnej alebo abstraktnej na správu ako duševné vlastníctvo alebo na zdieľanie so zainteresovanou používateľskou komunitou (2). Nesúvisí so stavom hodnotenia článku. Články recenzované aj nerecenzované môžu mať DOI (3). Academia je jedným z najväčších používateľov systému DOI (4).  

7.2 Článkom publikovaným v SCIENTIFIC EUROPEAN možno prideliť DOI na základe jeho atribútov, akými sú jedinečné spôsoby prezentácie nových inovácií, aktuálnosť a hodnota vedecky zmýšľajúcej širokej verejnosti, hĺbková analýza aktuálneho problému. Rozhodnutie šéfredaktora je v tomto smere konečné.  

8.1 O NÁS | NAŠA POLITIKA

8.2 Články poskytujúce informácie o SCIENTIFIC EUROPEAN

a. Premostenie priepasti medzi vedou a obyčajným človekom: perspektíva vedca

b. Scientific European spája všeobecných čitateľov s pôvodným výskumom

c. Vedecký európsky - úvod

9. Upozornenie editora:

„Scientific European“ je časopis s otvoreným prístupom určený pre širokú verejnosť. Náš DOI je https://doi.org/10.29198/scieu

Zverejňujeme významné pokroky vo vede, novinky z výskumu, aktuálne informácie o prebiehajúcich výskumných projektoch, čerstvé poznatky alebo perspektívy alebo komentáre na šírenie medzi ľudí. Cieľom je spojiť vedu so spoločnosťou. Vedci môžu publikovať článok o publikovanom alebo prebiehajúcom výskumnom projekte o významnom spoločenskom význame, na ktorý by mali byť ľudia upozornení. Publikovaným článkom môže Scientific European prideliť DOI v závislosti od významu diela a jeho novosti. Primárny výskum nezverejňujeme, neprebieha recenzovanie a články sú recenzované redaktormi.

S publikovaním takýchto článkov nie sú spojené žiadne poplatky za spracovanie. Scientific European neúčtuje od autorov žiadne poplatky za publikovanie článkov zameraných na šírenie vedeckých poznatkov v oblasti ich výskumu/odbornosti medzi bežných ľudí. Je to dobrovoľné; vedci/autori nedostávajú zaplatené.

Email [chránené e-mailom]

***

O NÁS  CIELE A ROZSAH  NAŠA POLITIKA   KONTAKTUJTE NÁS  
POKYNY PRE AUTOROV  ETIKA A NESPRÁVNE POSTUPY  AUTHOURS FAQ  ODOSLAŤ ČLÁNOK